Ανακοινώσεις - Νέα

Διαδικαστικά θέματα παράδοσης Διπλωματικών Εργασιών

 
Φωτογραφία Γραμματεία Μεταπτυχιακού Μεταφορών
Διαδικαστικά θέματα παράδοσης Διπλωματικών Εργασιών
 

Το δέσιμο και η εν γένει εξωτερική εμφάνιση των αντιτύπων θα πρέπει να είναι ενιαία για όλες τις ΔΕ σύμφωνα με τις εξής οδηγίες: Το εξώφυλλο πρέπει να είναι από σκληρό χαρτόνι και εννιαίου χρώματος από όλους τους φοιτητές. Παρακαλείσθε να επιλέξετε ομαδικά ένα τυπογραφείο ώστε να υπάρχει ομοιογένεια των τευχών. Υπόδειγμα διπλωματικών εργασιών διατίθεται στη γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αμέσως μετά την δημόσια παρουσίαση και εξέταση της Διπλωματικής εργασίας με ευθύνη του/της ΜΦ παραδίδονται τα εξής: Ένα αντίτυπο στον επιβλέποντα της εξεταστικής επιτροπής 2 cd για τα άλλα 2 μέλη της εξεταστικής επιτροπής Ένα αντίτυπο, στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολ. Μηχανικών. Για την κατάθεση αυτού του τεύχους θα ζητείται από την Βιβλιοθήκη σχετική βεβαίωση, η οποία θα προσκομίζεται στην Γραμματεία του Τμήματος Ένα αντίτυπο στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, το οποίο θα περιέχει και ένα CD με το περιεχόμενο της ΔΕ καθώς και της παρουσίασης (κείμενο, σχήματα, πίνακες, φωτογραφίες, κτλ.) σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, είναι υποχρεωτική η κατάθεση της διπλωματικής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, στην Κεντρική βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. (προσκομίζοντας και τα απαραίτητα έντυπα).